Allegro代理商
Allegro中国代理商联接渠道
强大的Allegro芯片现货交付能力,助您成功
Allegro
Allegro公司授权中国代理商,24小时提供Allegro芯片的最新报价
Allegro代理 >> Allegro产品应用 Allegro成熟可靠的技术和突破性的创新方案,是电子产品领域的理想之选
 • 电流传感器
 • 磁性传感器 - 开关(固态)
 • 磁性传感器 - 开关(固态)
 • 磁性传感器 - 开关(固态)
 • 电源管理IC - 电机驱动器,控制器
 • 磁性传感器 - 开关(固态)
 • 电源管理IC - 电机驱动器,控制器
 • 磁性传感器 - 线性,罗盘(IC)
 • 磁性传感器 - 线性,罗盘(IC)
 • 磁性传感器 - 线性,罗盘(IC)
 • Allegro代理商-Allegro MicroSystems电机驱动芯片Allegro代理商
  Allegro芯片全球现货供应链管理专家,Allegro代理商独家渠道,提供最合理的总体采购成本